"ROK FLANDER Snowboard Show in adrenalinski.si"

SPLO?NI POGOJI IN NAVODILA NAGRADNE IGRE

V skladu s to?ko 4 se trajanje nagradne igre podalj?a do 25.2.2009, ?rebanje nagradne igre in otvoritev portala adrenalinski.si se prestavi na 26.2.2009.


 1. Organizator in sponzorji nagradne igre za promocijo ?portnega dogodk

  Organizator nagradne igre je Dobro jutro Marketing d.o.o., Tr?a?ka cesta 37, 1000 Ljubljana, Sponzorji nagradne igre so Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana Brn?i?eva 45 1231 Ljubljana-?rnu?e in Regionalni mediji d.o.o., Miklav?ka cesta 61, 2311 Ho?e. Mobilne inovacije in ogla?evanje d.o.o., Cankarjeva 33, 2000 Maribor s sistemom Miomessenger je ponudnik storitve.

 2. Opis nagradne igre

  Nagradna igra "ROK FLANDER Snowboard Show in adrenalinski.si" je namenjena promociji dogodka na sne?nem stadionu pod Pohorjem, ki se bo odvijal 11.januar 2009 ob 18.00 in na katerem se bodo odvijale aktivnosti povezane z deskanjem na snegu in koncert Murat&Jose ter promociji portala www.adrenalinski.si. Cilj je seznaniti sodelujo?e z dogodkom in portalom ter omogo?iti aktivno sodelovanje v nagradni igri. Na nagradni igri sodelujejo vsi, ki na s strani organizatorja dolo?en naslov po?ljejo pravilno, v celoti izpolnjeno in lastnoro?no podpisano nagradno dopisnico oz. razglednico, ter imetniki mobilnih telefonov, ki na telefonsko ?tevilko 4141 po?ljejo SMS sporo?ilo z klju?no besedo ADRENALIN ter odgovorom na nagradno vpra?anje.

 3. Trajanje nagradne igre

  Nagradna igra poteka od 7.1.2009 do vklju?no 20.2.2009.

 4. Nagradni sklad (nagrada)

  Nagrado priskrbi in podeljuje organizator igre.

  Nagrada: Osebni avtomobil Hyundai i10.

 5. ?rebanje nagrad in obvestilo o zmagovalcu

  ?rebanje nagrade se bo izvedlo v treh dneh po koncu nagradne igre. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki se bodo z SMS sporo?ilom ali dopisnico na nagradno igro prijavili do dne 20.9.2009 do polno?i. ?rebanje poteka elektronsko s prisotnostjo dveh predstavnikov organizatorja in dveh predstavnikov ponudnika storitve. Ugotavljanje nagrajencev poteka elektronsko med pravilno izpolnjenimi nagradnimi dopisnicami poslanimi na naslov organizatorja nagradne igre in med uporabniki, ki bodo do 24. ure do 20.2.2009 poslali sms z vsebino ADRENALIN  DA ali ADRENALIN NE na ?tevilko 4141. V aplikaciji Miomessenger - sistemu za nadzor in upravljanje nagradnih iger se izvaja elektronsko ?rebanje, ki preko algoritma s pomo?jo funkcije naklju?no izbere zadetke v odvisnosti od ?asa v katerem je ?rebanje potekalo. Zadetek je telefonska ?tevilka, ki prejme SMS s pozivom da se odzove na prejeto obvestilo o nagradi in posreduje svoje podatke (ime, naslov, dav?no ?tevilko) v SMS sporo?ilu tako da po?ljejo ADRENALIN NAGRADA in zahtevane podatke, na ?tevilko 4141 v roku 48 ur od prejema sporo?ila. Sistem avtomatsko zabele?i nagrajenca in odgovori s povratnim SMS sporo?ilom o prejetih podatkih. O izidu nagradne igre oziroma o zmagovalcu bodo sodelujo?i uporabniki obve??eni po zaklju?ku nagradne igre na spletni strani www.djm.si. Dobitnik v nagradni igri, bo o zmagi po uspe?nem prejemupodatkov obve??en pisno. V kolikor nagrajenec v, s strani organizatorja, postavljenem oz. dolo?enem roku ne sporo?i svojih osebnih podatkov oz. poravna dav?nih obveznosti, se ?teje, da se je nagradi odpovedal in organizatorju dovoljuje, da nagrado uporabi za druge namene. Nagrade niso izpla?ljive v denarju.

 6. Prevzem nagrad

  Akontacijo dohodnine pla?a organizator v lastnem imenu in za ra?un nagrajenca. Nagrajenec je dol?an organizatorju v roku, ki ga dolo?i organizator nagradne igre povrniti znesek pla?ane akontacije dohodnine. Nagrado prevzame nagrajenec po predlo?enem potrdilu o pla?ilu na sede?u podjetja Hyundai Avto Trade d.o.o.najkasneje do 20.04.2009. ?e je iz?rebanec nagrade mladoletna oseba, lahko v njenem imenu nagrado prevzame njen zakoniti zastopnik.

 7. ?lanstvo v SMS klubu ADRENALIN

  ?lani SMS kluba ADRENALIN prejmejo 4x mese?no SMS sporo?ilo z tremi (3) ekskluzivnimi video vsebinami s podro?ja adrenalinskih ?portnih podvigov, ki si ji lahko brezpla?no prenesejo na mobilni telefon (uporabnik pri prenosu videa pla?a stro?ke prenosa podatkov po ceniku svojega operaterja). Cena SMS sporo?ila s sporo?ilom o tematskih video vsebinah in navodilom za prevzem mobilnih vsebin je 1,99 EUR z ddv. Za ?lanstvo v SMS klubu ADRENALIN je potrebno poslati klju?no besedo servisa ADRENALIN in odgovor na nagradno vpra?anje na ?tevilko 4141, ali poslati pravilno, v celoti izpolnjeno in lastnoro?no podpisano nagradno dopisnico oz. razglednico na naslov, ki ga dolo?i organizator. Potrditev splo?nih pogojev s pravilno poslanim SMS sporo?ilom na klju?no besedo ADRENALIN se smatra kot sklenitev naro?ni?ke pogodbe. Naro?ilo na pla?ljive storitve velja do preklica. Preklic pogodbe je mo?en z odjavo od teh storitev. Ker vra?ilo prejetega SMS-a oziroma vsebinskih motivov iz prejetega SMS sporo?ila ni mogo?e, uporabnik po 43. ?. ?lenu Zakona o varstvu potro?nikovnima pravice do odstopa od pogodbe v smislu vra?ila pla?anih zneskov za ?e prejeta SMS sporo?ila. Vse reklamacije uporabnikov re?uje ponudnik storitev, v kolikor to ni druga?e dolo?eno.

  Ponudnik storitve uporabnikom zagotavlja podporo in pomo? na elektronskem naslovu:
  info@mio.si ali na telefonski ?tevilki: 02 250 23 84

  Tehni?ni koraki za sodelovanje na nagradni igri in prijavi v SMS klub ADRENALIN

  1. Uporabnik po?lje SMS sporo?ilo z vsebino

   npr. ADRENALIN DA ->
  2. Uporabnik prejme brezpla?en povraten SMS s vpra?anjem za potrditev pogojev v nagradni igri in sogla?anju s Splo?nimi pogoji nagradne igre "ROK FLANDER Snowboard Show in adrenalinski.si".

   Sodelujete v nagradni igri. Posljite DA na 4141, ce se strinjate s pogoji, ki so objavljeni na www.djm.si. Lep pozdrav, Mobilne inovacije in ogla?evanje d.o.o.

  3. Uporabnik po?lje SMS sporo?ilo z vsebino

   DA ->

  4. Uporabnik prejme brezpla?en povraten SMS s potrditvijo sodelovanja v nagradni igri in informacijo o naro?enih storitvah. Enako brezpla?no SMS sporo?ilo ?e pred aktivacijo storitve prejmejo uporabniki, ki so se na storitve naro?ili preko pravilno izpolnjene in podpisane dopisnice. V kolikor uporabnik po prejetem SMS sporo?ilu z informacijami o storitvi ne naredi nobene druge akcije se mu omogo?i prejemanje obvestil.

   Pozdravljeni v klubu ADRENALIN. Sodelujete v nagradni igri. Prijavili ste se na SMS obvescanje kluba ADRENALIN 4x mesecno. Cena sporocila je 1,99 EUR z DDV. Odjava ADRENALIN STOP na 4141. Mobilne inovacije in oglasevanje d.o.o.

   S poslanim SMS-om oziroma pravilno izpolnjeno in lastnoro?no podpisano dopisnico, postane uporabnik ?lan SMS kluba ADRENALIN. SMS klub ADRENALIN bo aktiven po ?rebanju. ?lanstvo v SMS klubu ADRENALIN ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Za odjavo iz kluba po?ljite ADRENALIN STOP na ?tevilko 4141. Storitve kluba ADRENALIN lahko uporabljajo vsi naro?niki Mobitel GSM/UMTS, Mobi uporabniki, Debitelovi naro?niki, Simobilovi naro?niki in Halo uporabniki katerih mobilni telefon omogo?a po?iljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporo?il (v nadaljevanju SMS-ov). Za uporabo teh storitev morajo imeti uporabniki mobilni aparat, ki mora biti za prenos mobilnih vsebin ustrezno nastavljen, podpira video vsebine in WAP protokol.
 8. Dodatne informacije o nagradni igri

  Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujo?i dobijo na telefonski ?tevilki 02 250 23 84, na spletni strani www.djm.si. po elektronski po?ti info@miomessenger.siSplo?ne pogoje nagradne igre lahko zahtevate na Fax ?tevilko: 02 250 23 85 ali po?ljete zahtevek po po?ti na naslov Mobilne inovacije in ogla?evanje d.o.o., Cankarjeva 33, 2000 Maribor s pripisom "Splo?ni pogoji nagradne igre". Vse sodelujo?e pozivamo, da si pred uporabo storitev oz pred sodelovanjem v nagradni igri te splo?ne pogoje natisnete in shranite.

 9. Cenik SMS sporo?il

  Storitve organizatorja in ponudnika storitev nagradni igri "ROK FLANDER Snowboard Show in adrenalinski.si" so brezpla?ne. Storitve SMS kluba ADRENALIN so pla?ljive in se zara?unavajo po ceni 1,99 EUR z DDV za prejet SMS. SMS sporo?ilo sponzorja in organizatorja po nagradni igri je za uporabnika brezpla?no. Vsak poslani SMS uporabnika se zara?una po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti. Uporabnik je dol?an pla?ati te storitve, v skladu s cenikom ponudnika poti in na na?in, kot ga dolo?a ponudnik poti. V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravo?asno, se smiselno uporabljajo Mobitelovi splo?ni pogoji poslovanja oz. Simobilovi splo?ni pogoji poslovanja.

 10. Dodatne informacije o nagradni igri

  Reklamacijska slu?ba in slu?ba za pomo? naro?nikom je dosegljiva vsak dan na telefonski ?tevilki 02 250 23 84 med 9.00 in 16.00. Ponudnik storitev in organizator storitev lahko v vsakem trenutku spremenita pogoje storitev, ?e to zahtevajo vzroki tehni?ne, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obve??al na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in pogoji. Ponudnik storitve ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omre?ja pogodbenih partnerjev, izpada elektri?ne energije ali drugih tehni?nih motenj, ki bi lahko za?asno motile delovanje storitve, ?e posebej v primerih nedelovanja ponudnikovega dostopa do interneta. Organizator in sponzorji nagradne igre si pridr?ujejo pravico da po koncu nagradne igre sodelujo?im po?ljejo eno brezpla?no komercialno SMS obvestilo.

 11. Uporaba krovne storitve Miomessenger

  Pri uporabi doti?ne storitve, veljajo krovni pogoji Miomessenger, ki si jih pred uporabno storiteve preberite in natisnite. Dosegljivi so na naslovu http://www.miomessenger.si/pogoji/pogoji_messenger.html.

 12. Nagrajenec

  Teja Urban?i?
  Ulica Talcev 4
  8351 Stra?a

Surfer 1
Koda za prenos video vsebine na telefon: MWDTN pošljite na 4141
Surfer 2
Koda za prenos video vsebine na telefon: MWDTK pošljite na 4141
Skok s kolesom
Koda za prenos video vsebine na telefon: MWDGJ pošljite na 4141
Preskok z kolesom
Koda za prenos video vsebine na telefon: MWDGP pošljite na 4141
2009 © Vse pravice pridržane